Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov fyzickou osobou – podnikateľom Pavlom Smetanom – Safe Home, miestom podnikania L. Novomeského 1350/108, 905 01 Senica, IČO: 46 073 787, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, č. živ. reg. 240 – 21281  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare).

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Pavol Smetana – Safe Home, L. Novomeského 1350/108, 905 01 Senica, e-mailom na e-mailovú adresu safehome@safehome.sk alebo telefonicky na tel. č. + 421 903 508 808.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, svoje zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie alebo tu.

 

Účely spracúvania

 

 Právny základ  

Kategórie osobných údajov

 

 

Doba uchovávania

  

Realizácia výberového konania Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávné pri plnení zmluvy (predzmluvné vzťahy) meno, priezvisko, e-mail, údaje o pracovných skúsenosiach, iné osobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom liste počas výberového konania, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia životopisu a / alebo motivačného listu, ak nepríde k vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu
Spracovanie účtovných dokladov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje  – tel.č., emailová adresa, bankové spojenie) 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Správa registratúry, evidencia a vybavovanie prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej komunikácie s príslušnými inštitúciami) Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností bežné osobné údaje 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Korporátna agenda – vykonávanie zápisov do živnostenského registra Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností bežné osobné údaje 5 rokov po zániku činnosti prevádzkovateľa
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi a zákazníkmi), vrátane predzmluvných vzťahov Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov) bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, dodacia adresa, kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k organizácií) počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania  nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie evidencie uzatvorených zmlúv o poskytovaní technických služieb (súvisiacich s kamerovými a zabezpečovacími systémami) Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností bežné osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho skončení
Vedenie evidencie dodávateľov a iných obchodných partnerov sprúcovanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu, ktorým je vedenie prehľadu o dodávateľoch a obchodných partneroch prevádzkovateľa, resp. ich kontaktných osobách v zmluvných vzťahoch a zákazníkoch prevádzkovateľa za účelom riadneho plnenia zmlvných povinností a prípadného preukazovania právnych nárokov prevádzkovateľa po skončení zmluvného vzťahu bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, príslušnosť k organizácií) 5 rokov po strate platnosti Zmluvy
Vybavovanie reklamáćií Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností bežné osobné údaje 3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti do vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 5 rokov odo dňa uplatnenia práv
Zverejňovanie referencií o poskytnutých službách prevádzkovateľa Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotkntej osoby meno, priezvisko, obchodné meno, príslušnosť k organizácií 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Odpovedanie na správy a žiadosti dotknutých osôb doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, profilu na sociálnej sieti, elektronicky alebo telefonicky

 

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy dotknutých osôb pri vedení obchodnej komunikácie a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté (napríklad implementovaný SSL certifikát na webovej stránke).

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ prevažne priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri objednávke služieb od Prevádzkovateľa, pri uzatvorení zmluvy o dodávke služieb s Prevádzkovateľom, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, profil Prevádzkovateľa na sociálnej sieti, poskytnutí referencií o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu alebo ak s Prevádzkovateľom uzatvorí zmluvu o poskytnutí služby obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.

Pri poskytovaní služieb správy kamerových a zabezpečovacích systémov pre klientov Prevádzkovateľa (ďalej ako „klienti“), prichádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom v mene svojich klientov (fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú v priestoroch monitorovaných kamerovým systémom). Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v mene klientov vystupuje Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracúvania osobných údajov podľa čl. 4 bodu 8. Nariadenia, pričom prevádzkovateľom, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom v postavení sprostredkovateľa vždy klient.

Prevádzkovateľ uzatvára so svojimi klientmi zmluvu o poverení so spracúvaním osobných údajov, v ktorých sú stanovené podmienky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom ako sprostredkovateľom v mene svojich klientov, a povinnosti týkajúce sa zabezpečenia primeranej úrovne ochrany spracúvaných osobných údajov.

Účely, právne základy, rozsah a okruh príjemcov spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ v prípadoch, kedy spracúva osobné údaje dotknutých osôb v mene svojich klientov postupuje výlučne podľa pokynov svojich klientov a príslušných právnych predpisov, plní povinnosti sprostredkovateľa podľa ustanovení Predpisov o ochrane osobných údajov a s osobnými údajmi nevykonáva žiadne iné spracovateľské operácie okrem tých, ktoré sú určené klientom a Prevádzkovateľovi vyplývajú z uzatvorenej zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcovi dane či znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva a spoločnosť poskytujúca hostingové služby.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje analytické služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka a spoločnosť Facebook, Inc., ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho profilu alebo správy na sociálnej sieti.

Pri kontaktovaní Prevádzkovateľa prostredníctvom profilu alebo správy na sociálnej sieti prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook Inc.. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie uvedenej spoločností v programe EU-US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov. K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Google, LLC prichádza aj v prípade, ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa a udelíte súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. uchováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej sú osobné údaje nevyhnutné k splneniu určených účelov spracúvania a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov stanovená v Zázname o spracovateľských činnostiach.  Tam, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, je doba uchovávania osobných údajov stanovená v príslušných právnych predpisoch (napr. účtovné doklady je Prevádzkovateľ povinný v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uchovávať pod dobu 10 rokov). V prípadoch, kedy Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe právneho základu, ktorým je plnenie zmluvných povinností alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, stanovuje dobu uchovávania sám Prevádzkovateľ tak, aby spracúval osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné.

Konkrétne doby uchovávania Vašich osobných údajov v závislosti od určeného účelu spracúvania nájdete vyššie, v tabuľke účelov.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

 

Vaše právo

 

 

Popis

 

Právo na prístup

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Právo na opravu

 

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania

 

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. 
Právo na prenosnosť údajov

 

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.  
PRÁVO NAMIETAŤ

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
Právo podať sťažnosť alebo podnet

 

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Pavol Smetana – Safe Home, L. Novomeského 1350/108, 905 01 Senica,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy safehome@safehome.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytneme do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytneme bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnený účtovať Vám za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 16.06.2020.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.