Zásady ochrany osobných údajov

 

 

 1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov fyzickou osobou – podnikateľom Pavlom Smetanom – Safe Home, miestom podnikania L. Novomestského 1350/108, 905 01 Senica, IČO: 46 073 787, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Senica, č. živ. reg. 240 – 21281 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza:

 

(i)                   pri činnosti na webovej stránke Prevádzkovateľa www.safehome.sk (ďalej ako „webová stránka“),

(ii)                  prostredníctvom profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a

(iii)                pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľa inými prostriedkami (pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa ako takej),

 

pričom vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k spracúvania osobných údajov zákazníkov Prevádzkovateľa, obchodných partnerov a ich kontaktných osôb (zástupcov) v prípade, ak sú obchodní partneri právnickými osobami a návštevníkov webovej stránky u Prevádzkovateľa.

 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľa, a jeho zodpovednú osobu v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov, ak je určená, môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať osobne alebo písomne na adrese Pavol Smetana – Safe Home, L. Novomeského 1350/108, 905 01 Senica, e-mailom na e-mailovú adresu safehome@safehome.sk alebo telefonicky na tel. č. + 421 903 508 808.

 

 1. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ od Vás vyžaduje vždy iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na konkrétny účel spracúvania potrebné.

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov).  Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba, ak je to:

 

    nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom alebo na realizáciu opatrení pred jej uzatvorením (tzv. predzmluvné vzťahy) (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia). Pri plnení zmluvy môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely: 

 

       Plnenie zmluvných povinností (na základe zmlúv s odberateľmi, dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi v postavení fyzických osôb) a realizácia predzmluvných vzťahov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO – v prípade fyzickej osoby podnikateľa; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v registri, štatutárny orgán- v prípade právnickej osoby; kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

 

    nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia). Pri plnení zákonných povinností môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely: 

 

       Spracovanie účtovných dokladov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO – v prípade fyzickej osoby podnikateľa; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v registri, štatutárny orgán- v prípade právnickej osoby; kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie, údaje o zrealizovaných nákupoch a iné údaje uvedené na účtovných dokladoch. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;

 

       Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií (vybavovanie nárokov vyplývajúcich z vád). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ;

 

       Vybavovanie uplatnených práv a žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia (napr. žiadosť na prístup, odvolanie súhlasu a podobne). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje uvedené v žiadosti. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané do vybavenia uplatnených práv v lehotách ustanovených Nariadením;

 

    Nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia). Na základe tohto právneho základu sú spracúvané Vaše osobné údaje na nasledujúce účely: 

 

       Evidencia dodávateľov, odberateľ, zástupcov (kontaktných osôb) dodávateľov, odberateľov a iných obchodných partnerov v postavení právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, obchodná komunikácia so zástupcami obchodných partnerov a plnenie iných zmluvných povinností pri zmluvách uzatvorených s právnickými osobami. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v nevyhnutnosti evidencií zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov v postavení právnických osôb pre potreby vedenia účtovníctva, zabezpečenie vnútornej kontrolnej činnosti, plnenia zmluvných povinností voči právnickým osobám a pre vymáhanie právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s právnickou osobou a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb (pre účely vymáhanie právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv) alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu alebo kontaktnej osoby partnera – právnickej osoby, ak ďalšie spracúvanie osobných údajov po zániku tohto postavenia nie je na stanovený účel potrebné;

 

       Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv a spracúvanými osobnými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú predmetom Vašej žiadosti;

 

       Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom  sociálnych sietí, kontaktného formulára alebo e-mailovej/telefonickej komunikácie. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v odpovedaní na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr.

 

    Spracúvanie vykonávané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia). Na základe Vášho súhlasu (ak nám ho udelíte) spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 

       Merania návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástroj – cookies). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: IP adresa, údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a údaje preferenciách v online prostredí, identifikačné údaje používaného prehliadača, zariadenia, siete a podsiete či údaje o operačnom systéme používaného zariadenia. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Všetky bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete v príslušnej časti webovej stránky týkajúcej sa súborov cookies.

 

       Zverejňovanie referencií klientov o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa na jeho webovej stránke pri prezentačnej činnosti. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, pracovná pozícia a iný osobný údajov uvedený v referencií. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 

       Priamy marketing – posielanie newsletter-u. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 

 1. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri poslaní správy na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke, pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa alebo pri uzatváraní zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

 

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať službu a tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.

 

 1. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

 

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje ako príslušným právnym predpisom určené tretie strany, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušným dozorným orgánom.

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 

 • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb)
 • spoločnosť poskytujúca tvorbu webovej stránky a jej všeobecnú správu a s tým súvisiace marketingové a IT služby,
 • spoločnosť poskytujúca newsletter-ingové služby.

 

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosť Google Ireland Limited, ktorá poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

 

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook (spoločnosť Meta Platforms Ireland), v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na webovej stránke a/alebo sociálnej sieti pri prezentačnej činnosti. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ.

 

 1. PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií a PROFILOVANIE

 

V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA:

 

 • Spoločnosti Meta Platforms (materská spoločnosť Európskeho prevádzkovateľa sociálnych sietí Facebook), a to pri vybavovaní Vašich správ doručených Prevádzkovateľovi na sociálnych sieťach, , zverejnení Vašej fotografie na sociálnych sieťach v rámci prezentačnej činnosti (ak udelíte súhlas) a pri využívaní marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa (online marketingové služby v prípade Vášho súhlasu),
 • spoločnosti Google, LLC, a to pri využívaní analytických a marketingových služieb a nástrojov používajúcich súbory cookies.

 

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

 1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

 • Spoločnosti Meta Platforms (materská spoločnosť Európskeho prevádzkovateľa sociálnych sietí Facebook), a to pri vybavovaní Vašich správ doručených Prevádzkovateľovi na sociálnych sieťach, , zverejnení Vašej fotografie na sociálnych sieťach v rámci prezentačnej činnosti (ak udelíte súhlas) a pri využívaní marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa (online marketingové služby v prípade Vášho súhlasu),
 • spoločnosti Google, LLC, a to pri využívaní analytických a marketingových služieb a nástrojov používajúcich súbory cookies.

 

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

 1. SOciálne média a odkazy na iné internetové stránky

 

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na sociálnu sieť, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti, zapojíte sa do súťaže pre verejnosť organizovanej Prevádzkovateľom na sociálnej sieti alebo udelíte Prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie Vašej fotografie na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php.

 

 1. Platnosť

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 06.07.2022 Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.

 

newsletter

Buďte informovaní o najnovších bezpečnostných riešeniach